Samstag, 16. Juni 2012

تائید حکم 24 ماه زندان در دادگاه تجدید نظر، به خاطر حضور در مراسم خاکسپاری

قطعیت محکومیت 24 ماه زندان برای فعالین مدنی آذربایجانی علی تهمتن، رضا ابری و ابراهیم فرج زاده که  طی شرکت در مراسم تدفین زنده یاد چنگیز بخت آور دستگیر شده بودند در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی !
رضا ابری 12 ماه
ابراهیم فرج زاده 6ماه
علی تهمتن 6 ماه

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen